Нижче приведений оригінал Маніфесту Етнічного Ладу, який дав початок документу тієї самої назви,
який показаний тут. 
Маніфест Етнічного Ладу (архівний оригінал)


(проект)

Версія 19 лютого, 7523 (2015) року
©   Микола Пономаренко


 

Етнічний Лад або Етнізм


Привид бродить по світу – привид Етнічного Ладу.

Існуючі соціальні формації, як капіталістичний лад чи соціалістичний лад провалилися в своїх місіях створення для людей бажаного щасливого життя. Капіталізм спочатку привів до підвищення матеріальних достатків і вивів багато країн на високий рівень науково-технічного прогресу, але не приніс всім людям бажаного щасливого життя і створив неймовірно великі проблеми екологічного характеру і класового протистояння. Ще гіршим став соціалістичний лад, як його називають, який привів до знущання над свободами людини і величезної кількості смертей від диктаторських режимів, які виявилися інтегральною характеристикою цього ладу.

В сучасний час, немає сумніву, існує потреба змінити суспільне існування людства на щось нове і відмінне від існуючих соціальних систем.

Розвиток людства завжди і постійно йшов в напрямку творення нових форм соціальних формацій, нового суспільного ладу. Іде процес творення нового ладу і тепер. Новий лад на цей раз буде принципово відрізнятися від попередніх тим, що буде направленим не на задоволення матеріальних потреб людини, а буде направленим на задоволення духовних потреб людини.

Матеріальні цінності, як основа потреб людини в старих суспільних системах, відходить у минуле тому, що людство досягло відносно задовільного матеріального рівня в більшості розвинених країн і розвиток Людства направився тепер від задоволення матеріальних потреб людини до вищого рівня - задоволення людських потреб духовного змісту, де людське щастя, а не матеріальний достаток, стає мірилом прогресу.

Такий зміст життя завжди існував. Він мав місце і є описаним в безлічі мистецьких творів, філософських роботах, тощо, але таке існування було пристанищем лише обмеженої, вибраної частини людства. Зараз така духовна потреба і її задоволення стає необхідністю для кожної людини світу, тобто набирає універсальний, загальнолюдський характер.

Однією із особливих і унікальних ознак цього нового суспільного ладу є його чітко виражений етнічний характер. Особливість етнічного характеру нового ладу викликана тим, що співжиття людей в етнічному середовищі створює найкращу можливість для їх духовного, творчого розвитку, бо співжиття в однорідній етнічній культурі, національному мистецтві, спільному духовному способі життя, тощо, приводить до найкращих умов і можливостей для досягнення персонального щастя.

Іншою ознакою нового ладу є його глобальність або етнічна духовна єдність у цілому світі. Тобто, іде глобалізація етнічних формувань, що проявляється в об’єднанні етносів, як в межах однієї держави, так і в межах цілого світу, у цілісні Світові Етно-мережі з бездержавною формою існування.

Етнічна форма світового етнічного існування активно розвивається в усьому світі серед практично всіх етнічних народів і приходить на зміну старим соціально-економічним формаціям, як капіталізм чи соціалізм. Цей феномен є давно поміченим і детально досліджується рядом науковців, філософів, письменників. Читайте, наприклад, такі книги:
“The Ethnic Origin of Nations” by Anthony Smith;
“Tribes” by Joel Kotkin;
“Ethnicity” by Steve Fenton;
“The Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power” by Edwin Wilmsen;
“Globalization and Culture: Global Melange” by Jan Pieterse;
“Ethnicities and Global Multiculture: Pants for an Octopus” by Jan Pieterse;
“Оріянство. Українська духовна мудрість або Роздуми про Щастя“ Миколи Пономаренко;
і багато інших.  

Тепер, із означеної сутності етнічного існування людей можна вивести назву нової соціальної формації, яка очікується, – Етнічний Лад, або Етнізм  іозначити цей лад для подальшого розгляду і вивчення:

Етнізм – це ідеологія суспільного ладу, яка направлена на об’єднання специфічного етносу в масштабі цілого світу і яка
проголошує і пояснює творення світових етнічних формацій.

Таким чином, під етнізмом розуміється нова ідеологія суспільного існування людей, новий суспільний лад, в якому буде існувати духовне розмежування між людьми різних етносів в окремій державі при одночасному об’єднанні цих етнічних груп з окремих держав в одну глобальну світову етнічну єдність. Тобто, це буде Єдність всіх розпорошених по світу частин одного етносу. Така розмежованість в державах і така глобальна єдність етносів, уже існує, зростає, розвивається, і стає досить помітною в усіх суспільствах світу і особливо серед деяких успішних етносів. Залишається лише визнати такі етнічні єдності і чітко їх  означити. Що, власне, і робить цей Маніфест.

Можна сказати, що етнізм – це перехід світу від територіально-державних єдностей людей до глобально-етнічних єдностей. Світова Етнічна Формація (СЕФ)

Як було сказано, відмінність нового суспільного ладу, етнізму, від попередніх суспільних ладів полягає в формуванні специфічних світових етнічних єдностей духовного змісту, які можна назвати Світовими Етнічними Єдностями або Світовими Етнічними Формаціями. Кожна із таких світових єдностей формується навкруги свого етнічного джерела культури, яким завжди є держава або територія на якій сформувався етнос. Для українського етносу, наприклад, такою державою є Україна. Проте світова етнічна єдність (формація) не буде підпорядкована цій державі, а існуватиме як світове незалежне соціально-етнічне тіло. Так як означена етнічна форма існування обмежена етнічним змістом і етнічною духовною єдністю людей, то її розгляд, опис, означення і вивчення має бути етнічно направленим. Спочатку означимо сам термін - Світова Етнічна Формацію:

Світова Етнічна Формація (СЕФ) – це світове природнє існування етносу, сформоване Духовною Єдністю Етносу для взаємної підтримки між представникам етносу для їх користі.  

Примітка. Світова Етнічна Формацію для Українського етносу буде зватися Світова Українська Формація (СУФ)


Етнічна Духовна Єдність

Етнічна Духовна Єдність є принциповою умовою і необхідністю для формування Світової Етнічної Єдності або Етнічного Ладу. Неможливо сформувати Світову Етнічну Єдність без присутності Духовної Єдності серед людей цього етносу. Тому важливо зрозуміти і означити Духовну Єдність, як концепцію.

Перш за все, необхідно зауважити, що Духовна Єдність не має відношення до релігії і не є об’єднанням церков чи конфесій. Духовна Єдність є феноменом єднання етнічної маси людей, який має свої природні закони і причини, які можна дослідити і описати науковими методами.

Самоочевидно, що для існування Духовної Єдності Етносу повинна існувати якась Духовна Сила Етносу, яка б тримала цей етнос докупи. А Духовна Сила Етносу безумовно буде складатися із окремих Духовних Сил Людей цього етносу. Виникає запитання:

Що ж тоді є Духовна Сила Людини? Ми стверджуємо, що

Духовна Cила Людини
 - це нематеріальна енергія, здатна змінювати світ.

Нематеріальна енергія? Невже така існує в світі? Дійсно, нематеріальну енергію сучасна наука не здатна пояснити чи задовільно описати, поки-що. Проте, її прояв уже визнається багатьма вченими-дослідниками, філософами чи духовними лідерами. Наприклад, ряд вчених вбачають у змінам біосфери Землі вплив розуму людини. Прикладом може бути відома теорія ноосфери Українського академіка Володимира Вернадського. В квантовій механіці є відомим феномен безконтактного впливу спостерігача на результат експерименту. Існують теорії розумового поля Всесвіту, яке контролює розвиток планет і всього сущого у світі. Релігії таке розумове поле називають Богом. Науковці вважають, що розумні (розумові) сили мають не лише божественну але і людську природу. Тобто, людський розум, який є нематеріальним, впливає на матеріальний світ і змінює його. Наші знання про ці розумові (духовні) сили є дуже обмеженими. Ми лише здогадуємося, що вони існують і проявляють себе в безмежному, безкінечному різноманітті законів, які контролюють Природу і Всесвіт.

З подібних міркувань виходить допущення, що Духовні Сили Людей, об’єднуючись між собою, породжують складову або інтегральну силу, яку можна назвати Духовна Сила Етносу. Ця сила тримає людей етносу вкупі, тобто вона творить Духовну Єдність Етносу.

Духовну Силу Етносу одні звуть егрегором, або звичаєм, або психологією чи ментальністю мас. Карл Густав Юнг писав про неї, як про колективну свідомість, яка є частиною об’єктивної реальності. Всі ці феномени (егрегор, звичай, ментальність мас) мають різні назви але є спорідненими ознаками і проявами Духовної Cили Етносу і є частиною об’єктивної реальності, яка піддається науковому дослідженню і не є релігійним догматом.  

Як сказано, Духовна Сила Етносу складається із Духовних Сил окремих людей етносу. Таким чином маємо ланцюг залежностей духовних сил, нематеріальних енергій, які породжують одна одну – Духовна Сила Людини породжує Духовну Силу Етносу, а та породжує Духовну Єдність Етносу.

Так як все починається із Духовної Сили Людини, то нам потрібно ясно урозуміти, як ця сила формується, породжується? Із знань про етнічне оточення, як джерело формування людської сутності, виходить, що Духовна Cила Людини формується в етнічному середовищі шляхом наступних етнічнихвпливів:

а) виховання (мова, звичаї, релігія);

б) досвід (накопичені знання);

в) генетика (походження, історична пам’ять).

Людина, пройшовши шлях фізичного і духовного розвитку в етнічному середовищі (а інших культуро-творчих середовищ не існує) виростає і формує власну Духовну Силу. Часто її називають Душею. Ця культурна основа людини, її етнічна душа, залишається з нею на все життя і її практично неможливо змінити або знищити, хіба лише покалічити. Така сформована етнічна духовна сила (душа) по своїй природі прагне до єдності із собі подібними і є причиною формування Духовної Сили Етносу. Чим сильніші складові (люди), тим сильніша їх цілісність (етнос)! А із Духовної Сили Етносу органічно випливає те, що зветься Духовна Єдність Етносу.

Як бачимо, досягнення Духовної Єдності Етносу стає можливим лише після формування Духовних Сил окремих людей в єдиному етнічному руслі. Якщо формування Духовних Сил Людей іде успішно і досягає своєї цілі, то ці сили формують Духовну Єдність Етносу, що, в свою чергу, неминуче приведе до формування Світової Етнічної Формації

Означений процес формування Духовної Єдності Етносу (яка є похідною від Духовних Сил Людей) буде успішним лише при наявності наступних 4-х складових:

1) наявності етнічного середовища;

2) наявності вчителів, які розуміють засади духовної єдності і навчають інших;

3) наявності книг, підручників, літератури необхідних для виховання і навчання засадам духовної єдності;

4) наявності організаційної структури, яка буде впроваджувати в життя і координувати процес формування світової етнічної формації.

Наявність цих 4-х критеріїв є основою для формування Етнічного Ладу. Без наявності цих 4-х критеріїв етнос чекає поступове або швидке зникнення.

Ми переконані, що без переходу до Етнічного Ладу існуванню окремій етнічній культурі загрожує або повне зникнення або розпорошення серед інших етносів. В існуючому стані замкнутих держав етнічна культура буде також приречена на повне  зникнення внаслідок перемішування із іншими етносами всередині державної території, що бачимо повсемісно. Лише активний перехід до Світової Етнічної Формації або Етнічного Ладу існування, коли буде
(1) етнічне територіальне відмежування в одній державі при одночасному
(2) світовому етнічному єднанні   принесе виживання, процвітання і розвиток етнічним культурам.


Означення Етнічного Ладу, які описані в цьому Маніфесті:

Духовна Сила Людини - це духовність людини сформована етнічним середовищем. Це також нематеріальна енергія, здатна змінювати світ.

Духовна Сила Етносу – це духовність етносу сформована із Духовних Сил Людей цього етносу. Вона також відома під назвами -- егрегор, звичаєвість, психологія мас, колективна свідомість.

Духовна Єдність Етносу -- це світова етнічна структура об’єднуюча людей одного етносу сформована Духовною Силою Етносу.

Світова Етнічна Формація (СЕФ) – це світове природнє існування етносу, сформоване Духовною Єдністю для користі цього етносу.

Етнічний Лад (Етнізм) – це ідеологія суспільного ладу, яка  проголошує і пояснює творення світових етнічних формацій.